Algemene Voorwaarden

INTERIMJURISTENBANK

Definities
Opdrachtgever: elk persoon of bedrijf dat en elke organisatie of firma die diensten van ons afneemt.

Gebruiker: de zelfstandige jurist die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op een of meer Opdrachten van een Opdrachtgever.

Opdracht: een advertentie op de Website waarin een Opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten.

Dienst: de dienstverlening die door Interimjuristenbank wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en zelfstandige juristen met elkaar in contact komen over de uitvoering van een Opdracht.

IJB: De eenmanszaak met als handelsnaam Interimjuristenbank, gevestigd op de Amstelveenseweg 248, 1075 te Amsterdam.

Website: De internetsite van IJB te bereiken via de domeinnaam www.interimjuristenbank.nl en alle andere internetsites van Interimjuristenbank.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van IJB.

De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen IJB, de Opdrachtgever en de Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

IJB is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.

Tussen IJB en de Opdrachtgever of de Gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. IJB zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Dienstverlening
IJB biedt op haar Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en zelfstandige juristen met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van Opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening. IJB heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. IJB is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beeindigen.

IJB heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Gebruikers zelf, Opdrachten, referenties, offertes is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. IJB draagt voor de inhoud van Opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt IJB verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en zelfstandige juristen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

IJB biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook , met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert IJB niet:
 • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is
 • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
 • dat derden niet de Website en/of de systemen van IJB onrechtmatig zullen gebruiken


 • IJB is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens IJB ontstaat.

  Voor Zelfstandige Juristen

  Voorwaarden voor gebruik ?
  De Website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de Website en de diensten beschikbaar op de Website te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren.

  Gegevensbeveiliging ?
  Het gebruik door IJB van CV's en andere persoonlijk informatie aangeleverd door de gebruikers van de Website is vastgelegd in ons privacy beleid.

  Het gebruik van de Website
  De informatie en diensten op de Website zijn beschikbaar gesteld met als enig doeleinde hulp te bieden aan zelfstandige juristen (hierna ook te noemen: 'de Gebruiker') bij het vinden van een tijdelijke opdracht. U mag de informatie op de Website alleen voor deze doeleinden gebruiken, printen en downloaden en niet voor andere persoonlijke of commerciele doeleinden. Het is niet toegestaan om op enige andere wijze materiaal van de Website te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te zenden of te verspreiden. Alle intellectuele eigendomsrechten van de Website en het materiaal beschikbaar op de Website, waaronder auteurs- en databaserechten, berusten bij IJB of haar toeleveranciers. Het gebruik van de Website geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.

  De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW nummer, Kamer van Koophandel nummer, email gegevens die hij in het kader van IJB verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de diensten van IJB uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten van IJB en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten, referenties en offertes geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van opdrachten en biedingen op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. IJB behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. IJB behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding. Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook. Indien een gebruiker hiermee in strijd handelt verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van een persoonsgegeven geldt als een gebeurtenis, onverminderd het recht van IJB om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

  Diensten
  Diensten en informatie die door ons en onze externe partijen geboden worden op de Website, zijn bedoeld om te assisteren in het zoeken naar opdrachten. Wij en onze externe partijen kunnen de geschiktheid en het succes in geen enkel geval garanderen. U zult de informatie geboden op de Website onafhankelijk moeten verifieren voordat u erop vertrouwt, ter voorkoming van verlies of schade.

  Mailing
  Door registratie op de Website gaat de Gebruiker ermee akkoord dat IJB mailings stuurt. Deze mailings betreffen vooral nieuwe opdrachten, maar kunnen ook nieuws, updates of blogs etc. betreffen.

  Beschikbaarheid van de diensten
  Wij proberen de continue beschikbaarheid van de Website en alle geboden diensten op de Website te verzekeren, maar accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt op welke manier dan ook. Wij behouden het recht het ontwerp en de specificatie van de Website op elk moment te wijzigen.

  Beperking van aansprakelijkheid
  Onze aansprakelijkheid, alsmede de aansprakelijkheid van de door ons ingeschakelde derde partijen, is beperkt tot de daadwerkelijke directe schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze diensten. Onder directe schade wordt uitsluitend letselschade en zaakschade verstaan. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van IJB of haar leidinggevend personeel en blijft buiten toepassing indien en voor zover er sprake zou zijn van strijd met dwingend recht.

  Toepasselijk recht
  Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  Browser beleid
  IJB ondersteunt de huidige en laatste versies van alle populaire browsers en volgt de HTML 4.01 (loose) en CSS 2.1 W3C normen. Als uw browser niet wordt ondersteund kan het zijn dat u toch toegang hebt tot onze Website, maar visuele problemen ondervindt. IJB verzoekt zelfstandige juristen om het gebruik van sessie-cookies en JavaScript toe te staan in hun browser (het permanent toestaan van cookies wordt aanbevolen).

  Voor Opdrachtgevers


  Algemeen
  Deze Website is het eigendom van en wordt geexploiteerd door Interimjuristenbank (IJB). De Website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de Website en de beschikbare diensten op de Website te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren. In deze algemene voorwaarden: a. Verwijzingen naar 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' zijn referenties naar IJB. b. Met 'Overeenkomst' wordt bedoeld: een overeenkomst voor diensten met een akkoord door een Opdrachtgever.

  Start van diensten
  Wij zullen niet met de verschaffing van de diensten zoals gesteld in de overeenkomst beginnen, totdat op de plaatsingsovereenkomst op een door ons goedgekeurde wijze aan ons akkoord is gegeven door de Opdrachtgever.

  Diensten
  Diensten en informatie die door ons en onze externe partijen geboden worden op de Website, zijn bedoeld om te assisteren in het zoeken naar geschikte zelfstandige juristen voor opdrachten. Wij en onze externe partijen kunnen de geschiktheid en het succes in geen enkel geval garanderen. U zult de informatie geboden via de Website onafhankelijk moeten verifieren voordat u erop vertrouwt, ter voorkoming van verlies of schade.

  Prijzen
  Bij orderformulieren c.q. overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Prijzen zijn vertrouwelijk en mogen niet door de Opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. Wanneer er geen gebruik is gemaakt van diensten in de vastgestelde periode die is overeengekomen in de overeenkomst dan kunnen deze diensten niet gebruikt worden in een volgende periode tenzij wij dat schriftelijk hebben bevestigd. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betalingen, ook als er geen gebruik is gemaakt van de diensten.

  Betalingen
  Alle prijzen zijn exclusief BTW. IJB mag naar eigen goeddunken de Opdrachtgever factureren door middel van een elektronische factuur die per e-mail wordt verzonden naar de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ook de mogelijkheid krijgen direct bij de plaatsing van een opdracht electronisch te betalen.

  Indien de Opdrachtgever niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft IJB het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van Euro 12,50 per herinnering in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van IJB en de kosten van deurwaarders, advocaten of incassokantoren, komen integraal ten laste van de Opdrachtgever. Indien IJB het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt de Opdrachtgever daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. De Opdrachtgever is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door IJB gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer de Opdrachtgever in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs. De Opdrachtgever verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten. Indien de Opdrachtgever voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van IJB, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor IJB niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het IJB vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde hierboven onverkort van toepassing is. In geval de Opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van de Website voor een periode van 12 maanden, heeft IJB het recht de overeenkomst geheel te ontbinden. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de Opdrachtgever, heeft IJB het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

  Beeindiging
  Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de Opdrachtgever niet tussentijds worden beeindigd. IJB kan de voortzetting van de diensten beeindigen als: i. de Opdrachtgever de voorwaarden en condities heeft geschaad en de schade niet heeft hersteld binnen tien dagen nadat IJB de schade specificeerden en een oplossing eisten of; ii. de Opdrachtgever wordt insolvabel verklaard, stopt met het bedrijf of gaat failliet.

  Aansprakelijkheid
  Hoewel IJB zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van IJB of haar leidinggevende ondergeschikten, is IJB niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd. IJB is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kostenloze advisering. IJB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van IJB. IJB is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriele schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten. Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van IJB jegens de Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,= per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt). Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen een jaar na het ontstaan daarvan door de Opdrachtgever in rechte aanhangig is gemaakt.

  De Opdrachtgever vrijwaart IJB tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.

  Response op opdrachten
  U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen die reageren op een opdracht die u geplaatst heeft op de Website en om niets te doen dat IJB en de Website in discretie kan brengen. U zult IJB vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een individu tegen IJB naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van een van de andere in deze algemene voorwaarden. Wij kunnen geen enkele respons op uw opdracht garanderen. Wij kunnen eveneens niet garanderen dat de ontvangen respons van individuen is, die geschikt zijn voor de opdracht. Het is uw verantwoordelijkheid om controleprocedures uit te voeren die u ervan kunnen verzekeren dat de kandidaat geschikt is voor de opdracht en beschikt over de juiste kwalificaties en persoonlijke eigenschappen.

  Beschikbaarheid van de Website
  We doen ons best om ervoor te zorgen dat de Website 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. Desondanks kan het voorkomen dat de Website gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technisch probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, maar u stemt ermee in dat wij in zo'n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn.

  Apparatuur
  Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste apparatuur beschikt en verbonden bent met de juiste diensten, die u in staat stellen om uw opdracht te plaatsen op deze Website.

  Content en links
  Als uw opdracht een link bevat naar een andere website, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van deze link, en voor de inhoud van uw opdracht en van de website waarnaar gelinkt wordt. Wij behouden het recht opdrachten van de Website te verwijderen die content of een link naar een website bevatten die, naar onze mening, lasterlijke of aanstootgevende content bevat of die de reputatie van IJB en de Website aantast. U zult ons vrijwaren van en tegen claims of aansprakelijkheid naar aanleiding van de content of de links die uw opdracht(en) bevatten. Let er a.u.b. op dat uw opdracht en de omschrijving daarvan niet het volgende bevat:
 • provocerende woorden, zoals vloekwoorden
 • discriminatie tegen potentiele kandidaten
 • De wetgeving stelt dat discriminatie op de volgende gronden verboden is: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd.

  Uitzendbureau, recruitmentbureau of werving- en selectiebureau.
  Als u een uitzendbureau, een recruitmentorganisatie of een werving- en selectiebureau vertegenwoordigt en u plaatst een opdracht op de Website, dan is het noodzakelijk dat deze voldoen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.

  Indien de Opdrachtgever een uitzend-, recruitment of werving- en selectiebureau is, mogen opdrachten alleen worden geplaatst onder het eigen logo of de merken van de Opdrachtgever. In elk ander geval zal de Opdrachtgever alle diensten die door IJB worden geleverd, uitsluitend gebruiken voor zijn eigen interne zakelijke doeleinden en geen enkele dienst aan derden doorverkopen of overdragen, en hij mag geen opdrachten of advertenties plaatsen onder enige logo's en/of merken anders dan voor hemzelf.

  Websites van externe partijen
  Opdrachten die u plaatst via de Website kunnen ook verschijnen op de recruitmentwebsites van externe partijen in overeenstemming met de overeenkomsten van tijd tot tijd tussen IJB en de eigenaren van zulke websites.

  Browser beleid
  De Website ondersteunt de huidige en laatste versies van alle populaire browsers en volgt de HTML 4.01 (loose) en CSS 2.1 W3C normen. Als uw browser niet wordt ondersteund kan het zijn dat u toch toegang hebt tot onze Website, maar visuele problemen ondervindt. IJB verzoekt gebruikers van wervingsdiensten diensten om het gebruik van sessie-cookies en JavaScript toe te staan in hun browser (het permanent toestaan van cookies wordt aanbevolen).

  Wachtwoorden
  Wachtwoorden zijn alleen beschikbaar gesteld voor gebruik voor diegene aan wie ze verstrekt zijn. We kunnen de toegang van een wachtwoord blokkeren als we het idee hebben dat het gebruikt wordt door een niet gemachtigd persoon of dat de gebruiker zich niet aan deze voorwaarden en condities houdt.

  Omgang met zelfstandige juristen, privacy en vertrouwelijkheid
  U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met zelfstandige juristen met wie u contact opneemt naar aanleiding van hun bieding op uw opdracht en om niets te doen dat IJB of deze Website in diskrediet kan brengen.

  U garandeert dat u met het gebruik van de gegevens handelt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van IJB en haar Website en de van toepassing zijnde regels met betrekking tot privacy, waaronder doch niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. U vrijwaart IJB en haar Website voor aanspraken van derden dienaangaande.

  Eigendom
  Tenzij anders bepaald, zoals tussen IJB en de Opdrachtgever, zijn en blijven alle opdrachten, advertenties en/of video's die door de Opdrachtgever voor plaatsing op de Website worden aangeleverd en alle intellectuele en andere eigendomsrechten te allen tijde eigendom van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent IJB en eventuele aangesloten bedrijven of rechtsopvolgers een onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, volledig betaalde, niet-exclusieve en wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopieren, reproduceren, publiceren, uitvoeren, weergeven en distribueren van deze door de Opdrachtgever (geheel of gedeeltelijk) aangeleverde opdrachten, advertenties en/of video's. De Opdrachtgever verleent IJB ook een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare beperkte licentie om merken, logo's en ander intellectueel eigendom van de Opdrachtgever weer te geven, te kopieren en te publiceren welke IJB ter beschikking zijn gesteld slechts om aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst te voldoen. IJB behoudt alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle merkgebonden technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van de Website en (ii) de inhoud (met uitzondering van de inhoud van de Opdrachtgever zoals hierboven beschreven) op of een deel van de Website en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande.??

  Communicatie
  Iedere communicatie tussen IJB en de Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door IJB opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door de Opdrachtgever. 9.3 Elektronische communicatie van JBB aan de Opdrachtgever wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. De Opdrachtgever dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

  Overmacht
  In geval van overmacht aan haar zijde is JBB niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van IJB onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van IJB gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop IJB feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal IJB daarvan mededeling doen aan de de Opdrachtgever. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

  CV's en vacatures
  CV's en opdrachten die op de Website worden gehouden zijn aangeleverd door respectievelijk zelfstandige juristen en opdrachtgevers en hun agenten. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van CV's of opdrachten en verwachten dat zelfstandige juristen en opdrachtgever zelf verificatieprocedures uitvoeren als die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn.

  Diversen
  Het is niet toegestaan om de overeenkomst tussen IJB en de Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van IJB.

  Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

  Geschillen
  In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.

  Op de overeenkomst tussen IJB en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

  Alle geschillen tussen IJB en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij IJB ervoor kiest een andere rechter aan te zoeken die op grond van de wet bevoegd is.

  Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.